راه های تماس با ما

پارس نگاران البرز سینما

البرز سینما

کرج،کمالشهر،میدان شهید بهشتی،بلوار شهرداری،ساختمان بوستان،طبقه ۲،واحد۱۲

البرز سینما

۰۲۶۳۴۷۱۵۰۹۵ – ۰۲۶۳۴۷۱۵۵۶۴ – ۰۲۶۳۴۷۱۷۴۹۷

البرز سینما

۳۴۷۱۷۴۹۷

البرز سینما

۰۹۱۲-۵۶۸۹۵۷۰

۰۹۱۹-۳۶۱۸۲۳۶

۰۹۳۷-۸۲۲۳۰۹۷

البرز سینما

مشاوره رایگان